Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt systemowy 2009

"NOWE  UMIEJĘTNOŚCI  TO  KAPITAŁ  PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej  integracji  społecznej  i  zawodowej w  Gminie  Obrazów"         

 

Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

w wieku aktywności zawodowej.

Planowany okres  realizacji  projektu :01.04.2009r.-31.12.2009r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji

przez ośrodki pomocy  społecznej.

  

ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Zadanie 1 : AKTYWNA  INTEGRACJA

Zadanie 2 : PRACA  SOCJALNA

Zadanie 3 : ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie 4 : ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM

Zadanie 5 : PROMOCJA  PROJEKTU

 

AKTYWNA  INTEGRACJA  - realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.

PRACA  SOCJALNA - prowadzona będzie na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym w postaci wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowich i okresowych.

ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM - prowadzone będzie przez Zespół w skład którego wchodzą:

  1. koordynator projektu
  2. księgowy projektu
  3. pracownicy socjlni

Główny zakres realizacji projektu należy do pracowników socjalnych.

PROMOCJA  PROJEKTU - odbywać się będzie poprzez:

  1. zamieszczenie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS
  2. oznakowanie budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia
  3. poinformowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
  4. zakup materiałów promocyjnych itp.

Zakładanymi  reazultatami  twardymi projektu jest to , że 9 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu 2 szkoleń zawodowych, indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, warsztatów z zakresu komunikacji społecznej.

9 osób zakończy udział w projekcie uzyskaniem statusu osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia i uzyska zaświadczenia o zdobyciu nowych kompetencji i umiejętności umożliwiających aktywizację zawodową w ramach projektu.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących zmiany postaw, poprawy umiejętności praktycznych, komunikacyjnych, pracowniczych, rozwoju umiejętności zarządzania czasem, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2009 rok Projekt systemowy 2009