Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt systemowy 2010

Projekt systemowy pn. "NOWE  UMIEJĘTNOŚCI  TO  KAPITAŁ  PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej  integracji  społecznej  i  zawodowej w  Gminie  Obrazów"         

 

Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

w wieku aktywności zawodowej.

Planowany okres  realizacji  projektu :

01.03.2010r.-31.12.2010r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji

przez ośrodki pomocy  społecznej.

  

ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Zadanie 1 : AKTYWNA  INTEGRACJA

Zadanie 2 : PRACA  SOCJALNA

Zadanie 3 : ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie 4 : ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM

Zadanie 5 : PROMOCJA  PROJEKTU

 

AKTYWNA  INTEGRACJA  - realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.

PRACA  SOCJALNA - realizowana będzie przez 2 pracowników dotychczas zatrudnionych, kontynuację 1 pracownika socjalnego oraz nowe zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach dotacji EFS (łącznie 1,5 etatu) na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym w postaci wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM - prowadzone będzie przez Zespół w skład którego wchodzą:

 1. koordynator projektu
 2. księgowy projektu
 3. pracownicy socjlni

Główny zakres realizacji projektu należy do pracowników socjalnych.

PROMOCJA  PROJEKTU - odbywać się będzie poprzez:

 1. zamieszczenie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów
 2. oznakowanie budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu
 3. poinformowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 4. zakup materiałów promocyjnych
 5. utrzymanie i aktualizację strony internetowej
 6. zakup roll-up do wizualizacji projektu itp.
  Opracowane będą i wydrukowane ulotki informacyjno promocyjne , plakaty.

Zakładanymi  reazultatami  twardymi projektu jest :

 1. zawarcie i zrealizowanie 9 kontraktów socjalnych
 2. odbycie 2 szkoleń zawodowych przez 9 osób
 3. odbycie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 4. indywidualnych rozmów - konsultacji z doradcą zawodowym (przed i w trakcie szkoleń)
 5. warsztatów - treningów motywacyjnych, pozytywnego myślenia, rozwoju osobistego, komunikacji i umiejętności społecznych
 6. warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej.

9 osób zakończy udział w projekcie uzyskaniem statusu osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia i uzyska zaświadczenia o zdobyciu nowych kompetencji i umiejętności umożliwiających aktywizację zawodową w ramach projektu.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących :

 1. osobistych predyspozycji i umiejętności : zmiany postaw, umiejętności rozwiązywania problemów, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej
 2. poprawy umiejętności praktycznych, umiejętności napisania listu motywacyjnego i życiorysu, podstaw obsługi komputera, marketingu sprzedażowego
 3. poprawy umiejętności komunikacyjnych, przeprowadzania rozmów z pracodawcą , umiejętności sprecyzowania własnych potrzeb, podbudowania poczucia własnej wartości , zmiany postaw
 4. zdolności motywacyjnych : wzrostu zaangażowania w zakresie poszukiwania pracy, aktywniejszego poszukiwania pracy, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywności zawodowej ,

9 osób wyposażonych będzie w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiekszenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej a w efekcie końcowym podjęcie i utrzymanie pracy.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2010 rok Projekt systemowy 2010