Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt systemowy 2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających kwalifikacji lub ich zawód nie odpowiada potrzebom rynku pracy. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 12 Beneficjentów Ostatecznych projektu. 
Projekt został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: WND – POKL.07.01.01-26-084/13.

Planowany budżet projektu na rok 2013 wynosi 178.800,00 zł z czego:
  • Kwota dofinansowania wynosi 160.026,00 zł co stanowi 89,5% wartości projektu,
  • Wkład własny – 18.774,00 zł co stanowi 10,5% wartości projektu.
W ramach realizacji projektu dodatkowo zatrudniono dwóch Pracowników Socjalnych w pełnym wymiarze etatu, których wynagrodzenie w całości współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnej trwa akcję informacyjno – promocyjną, która poprzedza rozpoczęcie procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

1) Osoby bezrobotne spełniające jednocześnie następujące kryteria:
   • niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
    • nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
    • zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
Powiatowym Urzędzie Pracy,
    • ukończyła 15 lat i nie ukończyła 67 lat,
    • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
    • posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
    • jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
    • wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.

2Osoby nieaktywne zawodowo spełniające jednocześnie następujące kryteria: 
(osoba nieaktywna zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni):
   • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
   • posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
   • jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
   • jest w wieku aktywności zawodowej,
   • pozostaje bez zatrudnienia przy jednoczesnym nie zaliczaniu się do kategorii bezrobotni,
   • wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.

3) Osoby zatrudnione w rolnictwie spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(rolnicy czyli osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników):

• są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
• są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:

• ukończyły 16 lat,

• pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

• stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy,

• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,

• posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

• są zameldowani na terenie Gminy Obrazów,

• są w wieku aktywności zawodowej,

• wymagają aktywizacji i są gotowe do współpracy.

W projekcie planowany jest udział 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Uczestnikom projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
1) szkolenie zawodowe,
2) grupowe poradnictwo psychologiczne,
3) grupowe konsultacje z doradcą zawodowym,
4) warsztaty grupowe – treningi z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.


Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Biurze Projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Obrazów 121, u pracowników socjalnych lub pod nr tel. 15 8365 150.
 

 

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2013 rok Projekt systemowy 2013