Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 KIEROWNIK OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE

OGŁASZA nabór na wolne stanowisko pracy

 głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki.

Ośrodek Pomocy Społecznej

27-641 Obrazów 121

tel. 15 836-51-50

I.  Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe.

1)     biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej

2)     biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

3)     znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,

4)     znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,

5)     znajomość zasad finansowania środków EFS

6)     podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

7)     umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

8)     znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

9)     doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

10)  nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

11)  odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

12)   dyspozycyjność,

13)  kreatywność.

 III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

1)     prowadzenie rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)     sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

3)     sporządzanie list płac oraz poleceń księgowych, przelewów  i kart wynagrodzeń

4)     prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,

5)     przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7)     opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,

8)     opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,

9)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

10)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

11)  prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

12)  prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,

13)  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

14)  nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

15)  sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

16)  rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

17)  rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

18)  gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

19)  odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,

20)  prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,

21)  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika OPS należą do kompetencji Głównego księgowego,

22)  współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

 IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1)     stanowisko pracy usytuowane na parterze Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie,

2)     praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu czerwcu 2019 r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie jest niższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty.

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

3)     oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

4)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

5)     kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

6)     kserokopie świadectw pracy,

7)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8)     oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

10)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)  w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 

12)  opinie, referencje,

13)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

14)  Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  dla potrzeb rekrutacji” (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). i własnoręcznym podpisem.

 

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem umieszczonym na kopercie „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrazów 121

27-641 Obrazów

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  19.07.2019 r.  do godz.10, 00 (decyduje data wpływu do OPS).

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert

VIII. Informacje dodatkowe.

1)     Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

2)     Uprzejmie informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy można je odebrać osobiście w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru.

3)     Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez kandydata

4)     Przed podpisaniem umowy kandydat na stanowisko głównego księgowego zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego.

5)     Planowany termin rozpoczęcia pracy 2 wrzesień 2019 r.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej OPS oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                             Anna Biernat

Załączniki:
Pobierz plik (klauzula informacyjna głów. księg.doc)Klauzula informacyjna
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja.doc)Kwestionariusz kandydata