Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2009 rok

Aktywna integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.

W ramach kontraktów socjalnych , będących pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym , mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu , wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.Beneficjenci projektu wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności społeczne , umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Każda z 9-ciu osób odbędzie dwa szkoelnia zawodowe ok. 240 godzin mających na celu uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami, do wyboru spośród:

► sprzedawca-kasjer kas fiskalnych

► fryzjer

► bukieciarz-florysta

► kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych

► opiekunka społeczna-asystent osoby niepełnosprawnej

► obsługa komputera w środowisku Windows

Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym doradztwem zawodowym,

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

Uczestnicy poradnictwo powyższe odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych. Odbędą też:

≈ warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,

≈ warsztaty z zakresu komunikacji społecznej,

≈ warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy , a także badania z zakresu medycyny pracy.

Promocja projektu

⇒ zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu   informacji o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

⇒  oznakowanie budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia

⇒  poinformowanie uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

⇒  zakup materiałów promocyjnych - m.in. plakatów , ulotek , notatników z logo programu , długopisów z logo itp.

⇒  utrzymanie i administrowanie stroną internetową projektu

b_180_180_16777215_00_images_Projekty_plakat-2010-_pokl.jpg

Zarządzaniem projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM prowadzone będzie przez zespół w skład którego wchodzą :

 

♦ koordynator projektu - Teresa Atamańczuk

 

♦ księgowy projektu - Stanisława Bełczewska

 

♦ pracownicy socjalni - Anna Chmiel

 

- Ewa Bosak

 

- Ewa Statuch

 

 

BIURO PROJEKTU:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie Obrazów 84

tel/fax: 0 15 8365150 e-maill: opsobrazow@poczta.onet.pl

www.opsobrazow.pl

Projekt systemowy 2009

"NOWE  UMIEJĘTNOŚCI  TO  KAPITAŁ  PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej  integracji  społecznej  i  zawodowej w  Gminie  Obrazów"         

 

Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

w wieku aktywności zawodowej.

Planowany okres  realizacji  projektu :01.04.2009r.-31.12.2009r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji

przez ośrodki pomocy  społecznej.

  

ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Zadanie 1 : AKTYWNA  INTEGRACJA

Zadanie 2 : PRACA  SOCJALNA

Zadanie 3 : ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie 4 : ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM

Zadanie 5 : PROMOCJA  PROJEKTU

 

AKTYWNA  INTEGRACJA  - realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.

PRACA  SOCJALNA - prowadzona będzie na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym w postaci wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowich i okresowych.

ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM - prowadzone będzie przez Zespół w skład którego wchodzą:

  1. koordynator projektu
  2. księgowy projektu
  3. pracownicy socjlni

Główny zakres realizacji projektu należy do pracowników socjalnych.

PROMOCJA  PROJEKTU - odbywać się będzie poprzez:

  1. zamieszczenie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS
  2. oznakowanie budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia
  3. poinformowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
  4. zakup materiałów promocyjnych itp.

Zakładanymi  reazultatami  twardymi projektu jest to , że 9 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu 2 szkoleń zawodowych, indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, warsztatów z zakresu komunikacji społecznej.

9 osób zakończy udział w projekcie uzyskaniem statusu osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia i uzyska zaświadczenia o zdobyciu nowych kompetencji i umiejętności umożliwiających aktywizację zawodową w ramach projektu.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących zmiany postaw, poprawy umiejętności praktycznych, komunikacyjnych, pracowniczych, rozwoju umiejętności zarządzania czasem, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2009 rok