Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2011 rok

Promocja projektu

Promocja projektu odbywać się będzie poprzez :

≈ zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

≈ oznakowaniu budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia

≈   poinformowaniu uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

≈  utrzymanie i administrowanie stroną internetowaą projektu

≈ zakup: roll up, plakatów , ulotek, długopisów itp. materiałów promocyjnych

Załączniki:
Pobierz plik (NOWE   UMIEJĘTNOŚCI  TO  KAPITAŁ  PRZYSZŁOŚCI – program.pptx)Prezentacja POKL

Zarządzanie projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  prowadzone będzie przez Zespół Projektowy w skład którego wchodzą:

► koordynator  projektu -  Małgorzata Gajda

► księgowy  projektu      -  Stanisława Bełczewska

► pracownicy  socjalni     -  Ewa Statuch

                                         -  Joanna  Kołacz

                                         -  Agata Galata

                                         -  Joanna   Sygnet (od 1 marca 2011r.)

                                         -  Marta   Paciura  (od 1 marca 2011r.)

 

BIURO  PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  Obrazów 84

tel/fax: 15  8365150  

e-maill: opsobrazow@poczta.onet.pl 

www.opsobrazow.pl  

Zespół odpowiada za promocję projektu, która odbywać się będzie poprzez ; zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów, oznakowanie budynku i pomieszczeń w których prowadzony będzie projekt oraz wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu informacją o współfinansowaniu  ze środków EFS oraz logotypami, poinformowanie uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, utrzymanie i aktualizację strony internetowej.

Opracowane będą i wydrukowana ulotki informacjyno-promocyjne , plakaty i inne materiały promocyjne rozpowszechniające projekt wśród klientów i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i gablotach OPS i UG.

Zasiłki i pomoc w naturze

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych , okresowych , składek zdrowotnych.

Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku prowadzona będzie i upowszechniana praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana będzie przez 2 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych, kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w ramach dotacji pochodzącej ze środków EFS w wymiarze 1,5 etatu.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2011 rok