Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Informacja Dodatek Elektryczny

 

INFORMACJA

dotycząca przyznania dodatku elektrycznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, że ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w Rozdziale 4 w/w ustawy daje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku elektrycznego – w przypadku ogrzewania lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wysokość dodatku elektrycznego:

 • dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł.

 • w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Zgodnie z definicją ustawową przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przyjmuje się, że:

 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 • dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją     na rynku tych paliw,

 • dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,  o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

 • dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku,       o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r.   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła    w związku z sytuacją na rynku paliw,

 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Aby otrzymać świadczenie w formie dodatku elektrycznego należy złożyć wniosek o jego wypłatę. Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 2443) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Obsługą wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane będą:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.

Druki wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego:

 • w formie papierowej można pobrać w OśrodkuPomocy Społecznej w Obrazowie

 • w formie elektronicznej ze strony https://opsobrazow.pl/;

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku elektrycznego można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie lub telefonicznie pod numerem 15 8365150 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Informacja Dodatek Elektryczny