Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Fundusz alimentacyjny - informacje ogólne.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 808);
  •  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,  jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 poz.1467)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 poz. 2432)

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe – ustalone zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł (dotyczy wniosków złożonych na okres świadczeniowy 2019/2020 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim; 

2. cudzoziemcom: 

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2094, z późn. zm.), 

- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub  w pieczy zastępczej;

- zawarła związek małżeński. 

 

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:

  • drogą tradycyjną (osobiście) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrazowie
  • drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS)

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów (w tym załączników i oświadczeń) wymaganych przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 15 836-51-50 wew. 26.

Jesteś tutaj: Start Fundusz alimentacyjny