Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2012 rok

Zadania realizowane w 2012 roku

Aktywna integracja
W ramach aktywnej integracji realizowane będą działania dla 8 uczestników projektu (4 kobiety i 4 mężczyzn), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Narzędzia aktywnej integracji dobrane będą w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych beneficjentów z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Każda z 8-iu osób odbędzie dwa szkolenia zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami do wyboru spośród:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych,
- bukieciarz – florysta,
- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG,
- fryzjer – wizażysta,
- artystyczne szycie firan i zasłon + ABC przedsiębiorczości,
- LPG obsługa stacji paliw.
 
Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:
- grupowymi warsztatami psychospołecznymi,
- grupowymi warsztatami z trenerem pracy.

Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku prowadzona będzie i upowszechniana praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana będzie przez 2 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych oraz kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w ramach dotacji pochodzącej ze środków EFS.

Zasiłki i pomoc w naturze

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem prowadzone będzie przez Zespół Projektowy w skład którego wchodzą:
> Koordynator projektu – Małgorzata Gajda
> Księgowy projektu – Stanisława Bełczewska
> Pracownicy socjalni – Ewa Statuch
- Joanna Kołacz
- Joanna Sygnet
- Marta Paciura


Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Obrazów 121
Tel/fax: 15 8365 150
E –mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
www.opsobrazow.pl

Zespół odpowiada za promocję projektu, która odbywać się będzie poprzez: zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów, oznakowanie budynku i pomieszczeń w których prowadzony będzie projekt, poinformowanie uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, utrzymanie i aktualizację strony internetowej.
Opracowane będą i wydrukowana ulotki informacjyno-promocyjne, plakaty i inne materiały promocyjne rozpowszechniające projekt wśród klientów i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i gablotach OPS i UG.
 Podsumowanie projektu

Projekt systemowy pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-26-052/08-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Obrazów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji projektu 01.01.2012 – 31.12.2012

Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni):
1. Paulina Stanek
2. Aneta Saja
3. Iwona Karasińska
4. Ewelina Drab
5. Robert Araszkiewicz
6. Paweł Mroczek
7. Paweł Pargieła
8. Damian Pomykała
 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU :
Zadanie 1. Aktywna Integracja
Zadanie 2. Praca Socjalna
Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze
Zadanie 4. Zarządzanie projektem
 

Beneficjenci projektu zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy wyposażeni zostali w wiedzę i umiejętności społeczne, umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy, zaprezentowania się w rozmowie kwalifikacyjnej, opracowania dokumentów aplikacyjnych i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Realizacja odbywa się poprzez następujące zajęcia:

a) Grupowe warsztaty psychospołeczne dla 8 osób łącznie 30 godz.
b) Grupowe warsztaty z trenerem pracy dla 8 osób łącznie 24 godz.
c) Badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy)
d) Kurs „Bukieciarz – florysta” dla 4 osób łącznie 60 godz.
e) Kurs „ Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” dla 4 osób łącznie 103 godz.
f) Kurs „Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia + magazynier” dla 4 osób łącznie 65 godz.
g) Kurs „Fryzjer – wizażysta” dla 4 osób łącznie 60 godz.
 

Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji projektu przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego projektu, którym jest rozwój kompetencji społeczno - zawodowych u 8 osób będących klientami pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – szkoleniowe i przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z nim.


Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja+POKL+2012.ppsx)Prezentacja POKL

Projekt systemowy 2012

 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Projekt został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: WND – POKL.07.01.01-26-030/12.

Planowany budżet projektu na rok 2012 wynosi 119 722,00 zł z czego:
  • Kwota dofinansowania wynosi 107 151,19 zł co stanowi 89,5% wartości projektu,
  • Wkład własny – 12 570,81 zł co stanowi 10,5% wartości projektu.
W ramach realizacji projektu dodatkowo zatrudniono 2 Pracowników Socjalnych w wymiarze 1,5 etatu i koordynatora projektu w wymiarze 0,5 etatu, których wynagrodzenie w całości współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
   W chwili obecnej rozpoczęto akcję informacyjno – promocyjną, która poprzedza rozpoczęcie procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być:
  1) Osoby bezrobotne spełniające jednocześnie następujące kryteria:
   • Niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
    • Nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
    • Zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
Powiatowym Urzędzie Pracy,
    • Ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
    • Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
    • Posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
    • Jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
    • Wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.
  2) Osoby nieaktywne zawodowo spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(osoba nieaktywna zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.)
   • Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
   • Posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
   • Jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
   • Jest w wieku aktywności zawodowej,
   • Pozostaje bez zatrudnienia przy jednoczesnym nie zaliczaniu się do kategorii bezrobotni,
   • Wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.
  3) Osoby zatrudnione w rolnictwie spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(rolnicy czyli osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
   • Są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
   • Są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:
       • Ukończyły 16 lat,
     • Pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
       • Stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy,
       • Korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
       • Posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
       • Są zameldowani na terenie Gminy Obrazów,
       • Są w wieku aktywności zawodowej,
       • Wymagają aktywizacji i są gotowe do współpracy.

W projekcie planowany jest udział 8 osób, w tym 4 kobiet i 4 mężczyzn.

Uczestnikom projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
 1) Dwa szkolenia zawodowe,
 2) Grupowe poradnictwo psychologiczne,
 3) Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym,
 4) Warsztaty grupowe – treningi z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.
Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Biurze Projektu w siedzibie OPS – Obrazów 121, u pracowników socjalnych lub pod nr tel. 15 8365 150.
 

 

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI –
program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2012 rok