Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2021 rok

Zakończenie projektu

Zakończenie realizacji projektu.

W dniu 30 września 2021 roku zakończyła się  realizacja  projektu pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej. Projekt skierowany był do osób biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, uprawnionych do korzystania lub  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ  u 30 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Obrazów. W wyniku działań projektowych uczestnicy oraz osoby z ich otoczenia zostali objęci wsparciem psychologicznym podczas indywidualnych i grupowych warsztatów terapeutycznych. Realizowane było także poradnictwo prawne. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze wsparcia pracowników socjalnych, którzy motywowali ich do aktywnego uczestnictwa w realizowanym projekcie. 30 uczestników projektu skorzystało z poradnictwa indywidualnego i grupowego z  doradcą zawodowym, co ułatwiło wybór kursu mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji. W ramach kursów zawodowych uczestnicy projektu mogli podnieść swoje kwalifikacje w zawodach: „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna” (6 osób), „Sprzedawca + Obsługa komputera wraz z certyfikatem ECCC” (6 osób), „Florysta + Obsługa kas fiskalnych”  (7 osób), „Przedstawiciel handlowy + Obsługa komputera wraz z certyfikatem ECCC + Prawo jazdy kat. B” (4 osoby), „Magazynier + Obsługa kas fiskalnych + Obsługa komputera wraz z certyfikatem ECCC + Obsługa  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” (2 osoby), „Kierowca kat. C+ Obsługa żurawi przenośnych HDS+ Uprawnienia SEP do 1 KV + Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Łącznie kwalifikacje/kompetencje uzyskało 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn). Staż zawodowy odbyło 21 osób (16 kobiet i 5 mężczyzn). W trakcie trwania projektu i po zakończeniu udziału  zatrudnienie podjęło łącznie 4 osoby, a 1 osoba podjęła aktywizację zawodową poprzez odbywanie stażu z PUP. Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem finansowym w formie świadczeń socjalnych, a także otrzymali paczki z artykułami spożywczo-chemicznymi. Ponadto 36 dzieci otrzymało paczki Mikołajkowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestnikom dla 17 UP drugiej edycji projektu został zakupiony komplet odzieży wizytowej, która będzie wykorzystywana podczas rozmów z pracodawcami.   Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny, jedynym warunkiem było podpisanie  i realizacja kontraktu socjalnego przez uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 623 428,36 zł z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 525 568,80 zł. Projekt był realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Zespół projektowy składa podziękowania wszystkim uczestnikom projektu za udział oraz zaangażowanie w realizowanym projekcie.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2021 rok