Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2014 rok

Zadania w 2014r.

Aktywna integracja

 

W ramach aktywnej integracji realizowane będą działania dla 11 uczestników projektu (9 kobiet i 2 mężczyzn), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Narzędzia aktywnej integracji dobrane będą w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych beneficjentów z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Każda z 11-tu osób odbędzie jedno szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownym dyplomem do wyboru spośród:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- bukieciarz – florysta,
- kierowca/operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG,
- fryzjer – wizażysta,
- opiekun - asystent osoby niepełnosprawnej.
 
Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:
- grupowymi warsztatami psychospołecznymi,
- grupowymi warsztatami z trenerem pracy.
 
Praca socjalna 2014

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku prowadzona będzie i upowszechniana praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana będzie przez 2 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych oraz kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w ramach dotacji pochodzącej ze środków EFS.

 

Zasiłki i pomoc w naturze 2014

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zarządzanie projektem 2014

Zarządzanie projektem prowadzone będzie przez Zespół Projektowy w skład którego wchodzą:

 1. Koordynator projektu – Anna Biernat,
 2. Księgowy projektu – Stanisława Bełczewska,
 3. Pracownicy socjalni:
  1. Ewa Statuch,
  2. Joanna Kołacz,
  3. Marta Paciura,
  4. Agnieszka Sadłocha.


Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 
Obrazów 121
Tel/fax: 15 836 51 50
E –mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
www.opsobrazow.pl

Zespół odpowiada za promocję projektu, która odbywać się będzie poprzez:

 1. zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów,
 2. oznakowanie budynku i pomieszczeń w których prowadzony będzie projekt,
 3. poinformowanie uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 4. utrzymanie i aktualizację strony internetowej,
 5. zakup materiałów promocyjnych.

Opracowane będą i wydrukowane ulotki informacjyno-promocyjne, plakaty i inne materiały promocyjne rozpowszechniające projekt wśród klientów i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i gablotach OPS i UG. Ogłoszenia o realizacji projektu ukażą się również w lokalnej prasie.
 


Projekt systemowy na 2014rokOśrodek Pomocy Społecznej

w Obrazowie

 

informuje, że w 2014 roku

realizuje projekt systemowy polegający na aktywizacji osób:

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych (rolnik)

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

będących w wieku aktywności zawodowej.

p.n.

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI

TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI”

 

Program aktywnej integracji społecznej

i zawodowej w gminie Obrazów

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, Tel/fax 158365150,

e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl, www.opsobrazow.pl

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY:

 • BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE,
 • GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
 • GRUPOWE WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE,
 • GRUPOWE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM,
 • WARSZTATY WIZAŻU I KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU,
 • WARSZTATY GRUPOWE z trenerem pracy z zakresu:

aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy

 

 

 

Priorytet VII Promocji Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 


    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2014 rok