Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2010 rok

Aktywna integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu w ramach których wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Każda z 9-ciu osób odbędzie dwa szkolenia zawodowe ok. 240 godz. mających na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami , do wyboru spośród:

⇒ sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,

⇒ kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych,

⇒ bukieciarz - florysta,

⇒ operator wózków jezdniowych (widłowych),

⇒ spawacz,

⇒ opiekun - aststent osoby niepełnosprawnej.

Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

→ indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.

Powyższe poradnictwo odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych. Odbędą też:

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,

♦ warsztaty grupowe - treningi : motywacyjny, pozytywnego myślenia, rozwoju osobistego i komunikacji społecznej,

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej.

Promocja projektu

 

Promocja projektu odbywać się będzie poprzez :

≈ zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

≈ oznakowaniu budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia

≈   poinformowaniu uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej

≈  utrzymanie i administrowanie stroną internetowaą projektu

≈ zakup: roll up, plakatów , ulotek, długopisów itp. materiałów promocyjnych

≈ wykonanie i rozpowszechnianie prezentacji PowerPoint

 

b_180_180_16777215_00_images_Projekty_ulotka10002.jpg

Zarządzanie projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM  prowadzone jest przez Zespół Projektowy w składzie:

► koordynator  projektu      -  Teresa Atamańczuk            

►  księgowy  projektu           -  Stanisława Bełczewska    

►  pracownicy  socjalni    -  Anna  Chmiel   do dnia 31 października 2010r.

                                                                     -  Renata Rylska  od dnia 1 listopada 2010r.

                                        -  Ewa  Bosak  do dnia 30 września 2010r.

                                                                      -  Joanna  Kołacz  od dnia  1 października 2010r.

                                        -  Ewa  Statuch

                                        -  Grażyna  Łebek do dnia 31 sierpnia 2010r.

                                               -  Joanna  Sygnet  od dnia 1 września 2010r.

 

BIURO  PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  Obrazów 84

tel/fax: 15  8365150  

e-maill: opsobrazow@poczta.onet.pl 

www.opsobrazow.pl                 

 

 

Projekt systemowy 2010

Projekt systemowy pn. "NOWE  UMIEJĘTNOŚCI  TO  KAPITAŁ  PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej  integracji  społecznej  i  zawodowej w  Gminie  Obrazów"         

 

Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

w wieku aktywności zawodowej.

Planowany okres  realizacji  projektu :

01.03.2010r.-31.12.2010r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji

przez ośrodki pomocy  społecznej.

  

ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  PROJEKTU

 

Zadanie 1 : AKTYWNA  INTEGRACJA

Zadanie 2 : PRACA  SOCJALNA

Zadanie 3 : ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie 4 : ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM

Zadanie 5 : PROMOCJA  PROJEKTU

 

AKTYWNA  INTEGRACJA  - realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu.

PRACA  SOCJALNA - realizowana będzie przez 2 pracowników dotychczas zatrudnionych, kontynuację 1 pracownika socjalnego oraz nowe zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach dotacji EFS (łącznie 1,5 etatu) na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

ZASIŁKI  I  POMOC  W  NATURZE - beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym w postaci wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM - prowadzone będzie przez Zespół w skład którego wchodzą:

 1. koordynator projektu
 2. księgowy projektu
 3. pracownicy socjlni

Główny zakres realizacji projektu należy do pracowników socjalnych.

PROMOCJA  PROJEKTU - odbywać się będzie poprzez:

 1. zamieszczenie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów
 2. oznakowanie budynku i pomieszczeń oraz wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu
 3. poinformowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 4. zakup materiałów promocyjnych
 5. utrzymanie i aktualizację strony internetowej
 6. zakup roll-up do wizualizacji projektu itp.
  Opracowane będą i wydrukowane ulotki informacyjno promocyjne , plakaty.

Zakładanymi  reazultatami  twardymi projektu jest :

 1. zawarcie i zrealizowanie 9 kontraktów socjalnych
 2. odbycie 2 szkoleń zawodowych przez 9 osób
 3. odbycie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 4. indywidualnych rozmów - konsultacji z doradcą zawodowym (przed i w trakcie szkoleń)
 5. warsztatów - treningów motywacyjnych, pozytywnego myślenia, rozwoju osobistego, komunikacji i umiejętności społecznych
 6. warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej.

9 osób zakończy udział w projekcie uzyskaniem statusu osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia i uzyska zaświadczenia o zdobyciu nowych kompetencji i umiejętności umożliwiających aktywizację zawodową w ramach projektu.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów miękkich dotyczących :

 1. osobistych predyspozycji i umiejętności : zmiany postaw, umiejętności rozwiązywania problemów, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje, wzrostu pewności siebie, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej
 2. poprawy umiejętności praktycznych, umiejętności napisania listu motywacyjnego i życiorysu, podstaw obsługi komputera, marketingu sprzedażowego
 3. poprawy umiejętności komunikacyjnych, przeprowadzania rozmów z pracodawcą , umiejętności sprecyzowania własnych potrzeb, podbudowania poczucia własnej wartości , zmiany postaw
 4. zdolności motywacyjnych : wzrostu zaangażowania w zakresie poszukiwania pracy, aktywniejszego poszukiwania pracy, podniesienia motywacji do działań zmierzających w kierunku aktywności zawodowej ,

9 osób wyposażonych będzie w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiekszenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej a w efekcie końcowym podjęcie i utrzymanie pracy.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2010 rok