Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2019 rok

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

Spotkanie mikołajkowe w ramach projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów”

b_680_0_16777215_00_images_Projekty_2019_logo.png       

W dniu 5 grudnia 2019 r.,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie  w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów” zorganizował Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci oraz ich rodzice. Zebranych powitała Pani Anna Biernat Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. Świąteczna uroczystość odbyła się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. Całe spotkanie przy akompaniamencie polskich kolęd umiliła wizyta Świętego Mikołaja, który grzecznym dzieciom przyniósł świąteczne upominki.  Spotkanie odbyło się dzięki środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

gallery1 gallery1 gallery1

 

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Obrazów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

Projekt pt. „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Obrazów” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 –  Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, uprawnionych do korzystania lub  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub POPŻ zamieszkujących na terenie gminy Obrazów. Pomocą objętych zostanie 30 osób z terenu Gminy -19 kobiet, 11 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnicy projekt będą mogli skorzystać z :

  • grupowych i indywidualnych warsztatów psychologicznych mających na celu odzyskanie wiary w siebie, zwiększenie motywacji do bardziej aktywnego życia,
  • poradnictwa zawodowego,
  • poradnictwa prawnego,
  • kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • staży zorganizowanych u pracodawców.

Ponadto odbędą się spotkania integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin połączone z wręczeniem paczek mikołajkowych oraz żywnościowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest podpisanie  i realizacja kontraktu socjalnego przez uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 623 428,36 zł z tego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 525 568,80 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

Rekrutacja do projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121, czynny w godz. 7.30 – 15.30

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2019 rok