Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

DOBRY START 300+ dla ucznia

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie :

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: termin 14 lipca 2021 r. godz. 9.00 – 14.00 miejsce Ośrodek Pomocy Społecznej  w Obrazowie.

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.

Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez Internet.

Podczas spotkania będzie również możliwość wypełnienia i złożenia elektronicznego wniosku na świadczenie „Dobry Start”.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • dowodu osobistego
 • adresu email
 • Pesel dziecka na które składasz wniosek
 • numeru konta bankowego.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań.

Szanowni mieszkańcy Gminy Obrazów !

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań.

Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl. Dlatego proszę, aby osoby młode pomogły w spisaniu się swoim rodzicom, dziadkom oraz innym członkom rodziny, jeżeli będą one miały trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu zapraszam do naszego Urzędu na stanowisko do samospisu.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w samospisie mogą wziąć udział w loterii Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, w której nagrodą główną w każdym województwie jest miejski samochód osobowy.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, proszę o kontakt telefoniczny ze specjalną infolinią 22 279 99 99. Na infolinii możecie Państwo również dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub poprosić o kontakt konsultanta w dogodnym dla Was momencie czasowym.

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w spisie oraz wykazanie się dobrą postawą. Pokażmy wspólnie, że Świętokrzyskie liczy się dla Polski.

 

Wójt Gminy Obrazów

Krzysztof Tworek

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.05.2021

Obrazów, dnia 31.05.2021 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2021 r., OPS.EFS-Śś.230.1.2021

 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług rozwijających kompetencje kluczowe Beneficjentów projektu (dzieci w wieku 7 – 16 lat) w ramach realizacji projektu pn. „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) w postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

 

FACTORY TALENT

Piotr Nowaczek,

ul. Zgodna 2,

27-200 Starachowice

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta jest zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego. Analiza oferty wskazała, że firma FACTORY TALENT Piotr Nowaczek, ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Biernat

Zaproszenie do składania ofert 20.05.2021 r.

 

Obrazów, dnia 20 maja 2021 r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrazów 121

27 – 641 Obrazów

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Obrazowie jako realizator projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

 

Zaproszenie do złożenia oferty OPS.EFS-Śś.230.1.2021

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Obrazów 121, 27 – 641 Obrazów,

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rozwijających kompetencje kluczowe Beneficjentów projektu (dzieci w wieku 7 – 16 lat) zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

 

KOD CPV:

 

80000000 – 4 Usługi szkoleniowe i edukacyjne

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia:

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Liczba godzin

1

Przedmiot zamówienia –prowadzenie zajęć z zakresu robotyki, programowania

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z edukacyjnych z zakresu programowania, robotyki dla dzieci, młodzieży z terenu Gminy Obrazów objętych wsparciem świetlicy środowiskowej.

Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia to m.in.: przygotowanie i prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci objętych wsparciem świetlicy w zakresie programowania, robotyki.

- Wykonawca przygotuje program zajęć, który musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia zajęć tj. m.in. laptopy z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym.

- Każde dziecko w trakcie zajęć ma zapewniony komputer z odpowiednim oprogramowaniem

- Usługi świadczone będą w formie zajęć grupowych.

- Grupa docelowa liczy 10 osób.

- Zajęcia realizowane będą wg. ustalonego ze Zleceniodawcą harmonogramu (średnio 1-2 h w tygodniu)

- Łącznie w okresie realizacji zadania tj. do. 30.04.2022 r. zrealizowanych zostanie do 20 godzin wsparcia.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby godzin.

- Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę zlecenie.

- Podstawą rozliczenia będzie liczba zrealizowanych godzin usługi * stawka brutto za godzinę.

- Usługa realizowana będzie w siedzibie świetlicy środowiskowej.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

- doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu robotyki, programowania, min. 50 godzin zajęć w ciągu ostatnich 2 lat

- dysponowanie sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć tj. m.in.laptopy z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym

- osoba bezpośrednio realizująca zadanie winna mieć odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, zajęć informatycznych

do 20

godzin zajęć

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - po podpisaniu umowy zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez obie strony harmonogramem, przy zastrzeżeniu, iż zamówienie będzie realizowane najpóźniej do dnia 30.04.2022r.

2. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli zajdą nieprzewidziane okoliczności.

 

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z iloczynu: godzin udzielonych usług i ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

2. Wykonawca wystawia rachunek/fakturę i doręcza Zamawiającemu do 7-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc sprawozdawczy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego comiesięcznego protokołu odbioru zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym.

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/ faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, z terminem płatności do 21 dni.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

 

1. Wiedza i doświadczenie - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

2. Potencjał techniczny - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

3. Zdolność do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 1 - 4 będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty.

6. Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt. III niniejszego postępowania. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych warunków podlega odrzuceniu.

7. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik nr 4).

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając Ofertę Wykonawcy (Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

 4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Zaoferowana cena wykonania zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 7. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 8. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę brutto. Cenę brutto Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym VAT.

2. Zawartość oferty – oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty Wykonawcy.

 2. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3.

 3. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4.

 4. Dokument określający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

 5. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.

 6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby świadczącej bezpośrednio usługę (np. referencje), kwalifikacje osoby świadczącej bezpośrednio usługę (kopia dyplomu ukończenia studiów).

 7. Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

9) Załącznik nr 6 do formularza ofertowego - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

10) Załącznik nr 7 do formularza ofertowego - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: od 20 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r.

UWAGA: Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. Miejscem składania ofert jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, Obrazów 121, 27 – 641 Obrazów

Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka kurierska, pocztowa skierowana na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, Obrazów 121, 27 – 641 Obrazów lub osobiście z dopiskiem Zaproszenie do składania ofert - „Świetlica środowiskowa” lub w formie skanów na adres mailowy kierownik@vp.pl

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.opsbrazow.pl .

 5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

 1. nie została złożona żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 3. z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jego dalsze prowadzenie stanie się niecelowe.

IX. OCENA OFERT

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena brutto

80 %

2.

Doświadczenie w przedmiotowym obszarze

20 %

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.

Wzór

1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 80

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 80 –wskaźnik stały

2.

Doświadczenie w przedmiotowym obszarze

Liczba punktów za doświadczenie w przedmiotowym obszarze, tj. udokumentowane przeprowadzanie min. 50 godzin zajęć z zakresu robotyki, programowania w okresie ostatnich 2 lat

 

 • 0- 50 godzin – 0 pkt.

 • 50 - 100 godzin – 10 pkt.

 • ponad 100 godzin – 20 pkt.

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, D – punkty uzyskane w kryterium "Doświadczenie".

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska za przedmiot zamówienia taką samą liczbę punktów, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny na przedmiot zamówienia. Nowe oferty cenowe nie mogą być wyższe niż określone w pierwotnych ofertach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, którego cena, z uwzględnieniem oferty dodatkowej, będzie najniższa.

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Wykonawców w złożonych ofertach.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu 519 107 773 oraz pod adresem e-mail:kierownik@vp.pl

 

 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zaproszenia zostanie zamieszczona na stronie www.opsobrazow.pl

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zaproszenia będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, oraz który spełni wymogi określone w zaproszeniu

4. O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania.

5. Termin związania ofertą - okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

 2. Załącznik nr 2- Wzór umowy

 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy

 4. Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o braku powiązań

 5. Załącznik nr 5– Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

w Obrazowie

Anna Biernat

Jesteś tutaj: Start START Aktualności