Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w siedzibie tut. Ośrodka. Wnioski przyjmowane są przez pracownika socjalnego w pokoju numer 3 lub przez pracownika socjalnego pracującego z rodziną. Każdy wniosek jest rejestrowany i nadaje się mu kolejny numer porządkowy

W terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny rozeznaje sytuację osobistą, dochodową, majątkową, rodzinną osoby i rodziny na podstawie następujących dokumentów:

 1. Dowodu osobistego,
 2. Skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia, do wglądu w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego
 3. Dokumentów określających status cudzoziemca
 4. Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
 5. Orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenia o niezdolności do pracy lub o niepełnosprawności - stopniu niepełnosprawności
 6. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek emerytalnych i rentowych w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe
 7. Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 8. Zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych
 9. Dowodu otrzymania renty lub emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego,
 10. Zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
 11. Zaświadczenia z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej, lub szkoły wyższej potwierdzającego kontynuowanie nauki,
 12. Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, dodatku akwizycyjnego lub zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 13. Decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego
 14. Legitymacji ubezpieczeniowej podaną kwota, od której naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne,
 15. Zaświadczenia z KRUS potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
 16. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą
 17. Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
 18. Zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne
 19. Oświadczenie o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

W przypadku gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba z zaburzeniami psychicznymi i nie można ze względu na jej stan zdrowia uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu,

W terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego wydaje się decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy z środków pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w siedzibie tutejszego Ośrodka lub za pośrednictwem poczty. Świadczenia pieniężne są wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Obrazowie na podstawie dowodu osobistego lub na podany rachunek bankowy.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

Jesteś tutaj: Start Pomoc społeczna