Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych (galeria).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Biernat.
 • E-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158365150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
  Obrazów 121
  27-641 Obrazów
  Godziny pracy: 7.30-15.30.
  Tel. 15 836 51 50
  adres e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
 • E-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158365150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Brak obszaru kontroli, wejścia ogólnodostępne.
 2. Wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Ośrodek znajduje się na parterze.
 3. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale zawsze są wolne miejsca na parkingu przed Ośrodkiem.
 4. Możliwość  wstępu z psem asystującym.
 5. Brak tłumacza języka migowego.
Jesteś tutaj: Start START Deklaracja dostępności