Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny 2023

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Obrazowie


            Przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy fizycznej.

            Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Obrazów składa się z 8 przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej tj.:  Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie, Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu,  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, Referatu Oświaty w Obrazowie, Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach.

            W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w dniu 21 września 2023 r., Wójt Gminy Obrazów powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Prace zespołu mają na celu:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem występowania przemocy domowej Zespół powołuje Grupę diagnostyczno-pomocową.

W podstawowy skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą: pracownik socjalny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie oraz dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu pracujący w rejonie gminy Obrazów.

W poszerzony skład grupy diagnostyczno - pomocowej, w zależności od potrzeb danej procedury „Niebieskie Karty” mogą wchodzić również: żołnierz Żandarmerii Wojskowej, pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel wychowawca, osoby wykonujące zawód medyczny, przedstawiciel komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog, psycholog, terapeuta, kurator sądowy.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest:

 • dokonanie na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej;
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

W przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej wszczęta zostaje procedura „Niebieskie Karty”. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Dokumentem wszczynającym procedurę „Niebieskie Karty” jest formularz „Niebieska Karta-A”, wypełniany przez przedstawiciela jednego z podmiotów: pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji, żołnierza Żandarmerii Wojskowej, asystenta rodziny, nauczyciela wychowawcy, osoby wykonującej zawód medyczny, przedstawiciela komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagoga, psychologa, terapeuty.

Wszczęcie procedury może odbyć się w różnych okolicznościach m. in. podczas interwencji policji w środowisku, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku, czy też w szkole, jak również w Komendzie Powiatowej Policji, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Ośrodku Zdrowia.

 

1. Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, nie jesteś pewien czy to co widzisz lub słyszysz jest popełnieniem przestępstwa, w takich sytuacjach zgłoś się do:

 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, tel. 15 836 51 50 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
 • Komenda Powiatowej Policji w Sandomierzu, tel. 47 804 12 05 (codziennie – całą dobę);
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie, tel. 15 836-51-62.

2. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, potrzebujesz pomocy i porady, możesz ich szukać pod następującymi numerami bezpłatnych telefonów:

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002;
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
 • Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116-123;
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111;
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00;
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ogólnopolski 800-120-226;

Pamiętaj także, że wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Dla uzyskania pomocy ze środków Funduszu nie jest wymagane aby toczyło się postępowanie karne.

Numer SOS - Linia Pomocy Pokrzywdzonym czynna całodobowo +48 222 309 900

PAMIĘTAJ! PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE! PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA. PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA!

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zadania Zespołu:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;
 3. Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 6. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 7. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 8. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;
 9. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;


Zadania Grupy Roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka;
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.) ;
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających;
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.;
 • Rodziny w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu;
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;
 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie;
 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.


Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
tel. 15 836 51 50

Jesteś tutaj: Start Pomoc społeczna Zespół Interdyscyplinarny