Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' edycja 2024

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością'

 

                                                        b_180_180_16777215_00_images_Bez_tytuu.jpg

W dniu 8 lutego 2024 roku Gmina Obrazów podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością”- edycja 2024. Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 251 736,00 zł. z tego 246 800,00 zł na realizację zadania, a 4 936,00 zł na koszty obsługi programu. Źródłem finansowania są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok. Realizatorem zadania będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Asystent nie wykonuje działań za osobę niepełnosprawną (nie wyręcza jej), lecz wspiera ją w funkcjonowaniu. Usługi asystenckie świadczone są bezpłatnie w ilości określonej indywidualnie dla każdego uczestnika.

Program adresowany jest do:

1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo,

2)      osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego traktowane na równi do wyżej wymienionych 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)      załatwianiu spraw urzędowych;

4)      korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)       zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na terenie Gminy Obrazów ze wsparcia w ramach programu skorzysta 11 osób z tego 4 osoby z orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężoną niepełnosprawnością, 6 osób z orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

                                                                                                                                                             Anna Biernat

 

Jesteś tutaj: Start Programy Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024