Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poniżej zamieszcza informację o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik naboru.pdf)wynik naboru.pdf

Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 KIEROWNIK OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE

OGŁASZA nabór na wolne stanowisko pracy

 głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki.

Ośrodek Pomocy Społecznej

27-641 Obrazów 121

tel. 15 836-51-50

I.  Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start START Oferty pracy