Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Programy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Obrazów przystąpiła  do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem programu na terenie gminy  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

Kwota dofinansowania – 158 790,00 zł.

 

Całkowita wartość – 161 965,80 zł.

 

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Obrazów luty- grudzień 2022 r.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Czytaj więcej:

Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

PROGRAM 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie zamierza przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w formie świadczenia usług asystenta.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)

 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • w załatwianiu spraw urzędowych,

 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!

Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie  pod nr telefonu 15 836 51 50 wew. 21 w terminie do 20 października 2021 do godz. 15.00

Więcej informacji na temat programu:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osobyniepelnosprawnej-edycja-2022

Podsumowanie Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

                                                       b_180_180_16777215_00_images_Bez_tytuu.jpg

            Na podstawie zawartej umowy nr 67/AOON/ 2023 Gmina Obrazów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizował Program Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.  Na realizację zadania gmina otrzymała środki w wysokości 226 004,46 zł. z tego 221 573,00 zł na realizację zadania, a 4 431,46 zł na koszty obsługi programu. Ze względu na duże zainteresowanie wśród mieszkańców uczestnictwem w programie w ramach przyznanych godzin i środków Gmina Obrazów ostatecznie objęła usługami  12 osób, 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężoną niepełnosprawnością, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi realizowane były przez 8  asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. Asystenci wykonali 5527 godzin usług. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu wyniosła 225 476,06 zł. z tego 3 903,06 zł przeznaczono na koszty realizacji programu. Usługi świadczone były bezpłatnie, uczestnicy programu nie ponosili żadnych kosztów.

                                                                                                                                                                             Anna Biernat

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Gmina Obrazów przystąpiła  do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem programu na terenie gminy  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie.

 

Kwota dofinansowania – 221 573,00  zł.

 

Całkowita wartość – 226 004,46 zł.

 

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Obrazów styczeń - grudzień 2023 r.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA : 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 1. niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Obrazów ze wsparcia w ramach programu skorzysta 8 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z tego 4 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Liczba godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2023-31.12.2023 r.-  5514 w tym:

-dla osób z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną - 3002 godzin

-dla osób z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności- 2512 godzin

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU :


Gmina przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023. Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Jesteś tutaj: Start Programy