Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2015 rok

Projekt systemowy 2015

 b_613_102_16777215_00_images_Projekty_baner.png

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w 2015 roku po raz kolejny realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

"NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów".

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społeczno - zawodowej, zwrost samooceny osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo jak i rolników poprzez pomoc w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, zwiększenie efektywności poszukiwania pracy, rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kształtowanie postaw samodzielności i kompetencji życiowych, podniesienie umiejętności autoprezentacji i poziomu motywacji, poprawa funkcjonowania na gruncie zawodowym, w środowisku rodzinnym i lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu służą uaktywnieniu sił i możliwości uczestników projektu tak, aby chcieli i umieli sami radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywne życie w społeczności lokalnej. Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni – równość szans. Przestrzeganie zasady równości szans wiąże się z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizując projekt Ośrodek jest zobligowany do uwzględniania problematyki równości szans.
Projekt jest zrealizowany poprzez następujące instrumenty:
* aktywną integrację, na którą złoży się:

  • - aktywizacja społeczna (trening umiejętności życiowych, który będzie obejmował zagadnienia związane ze zwiększeniem samodzielności, radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną, asertywność, naukę optymizmu i bycia twórczym),
  • - aktywizacja zawodowa (podniesienie umiejętności zawodowych, poruszania się po rynku pracy i autoprezentację)

 

W bieżącym roku 2015 działania w projekcie systemowym pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOSCI - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów" skierowane są do 11 osób, które spełniają kryteria obowiązujące w poprzednich latach: 

  • - posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Obrazów,
  • - zamieszkują na terenie Gminy Obrazów bez zameldowania z zamiarem stałego pobytu,
  • - są w wieku aktywności zawodowej,
  • - korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • - są rolnikami, osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.

 

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatnie:

  • szkolenie zawodowe,
  • grupowe warsztaty psychospołeczne,
  • warsztaty grupowe – z trenerem pracy z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.

 

Cały koszt projektu w 2015 roku wynosi 108 667,00zł z czego dofinansowanie pozyskane z funduszy z Unii Europejskiej to 97 256,00zł a wkład własny Gminy Obrazów to 11 411,00zł

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2015r. - 31.08.2015r.

 

Biuro projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121,
Tel./fax (15) 836 51 50, e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl, www.opsobrazow.pl

 

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2015 rok