Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Świadczenie wychowawcze

Rodzina 500 plus

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r., o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2019 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego czy stanu cywilnego rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty przyznanych świadczeń alimentacyjnych. Warto jednak pamiętać, że świadczenie z programu 500 plus nie jest przyznawane na stałe, a dodatkowo nie każdy może je otrzymać. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku,rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r., do 30 września 2019 r. Co oznacza, że złożenie wniosku do końca września 2019r. daje gwarancję wypłaty owego świadczenia na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca 2019 r. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic dziecka złoży wniosek po dniu 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało odpowiednio od miesiąca złożenia wniosku.

 

Sposoby składania wniosku o świadczenie 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można będzie złożyć wniosek:

 • drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej (np. podczas osobistej wizyty w OPS w Obrazowie) od 1 sierpnia 2019 r., lub

 • drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS)- od 1 lipca 2019 r.

 

Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego uzależnione od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku;

 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku;

 • złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku;

 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku;

 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Jakie dodatkowe zmiany wprowadza termin 1 lipca 2019 r.?

 • brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019r., prawo do 500 plus nie będzie zależało od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków od rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 • przyznanie 500 plus w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego.

 • trzymiesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 500 plus.

 • zachowanie ciągłości świadczenia 500 plus drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane.

 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia z programu „Rodzina 500Plus” nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się uzyskają informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, bądź zostaną poinformowane o możliwości osobistego odbioru informacji. Nieodebranie informacji nie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Jesteś tutaj: Start Świad. wychow. 500+ Informacje ogólne