Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt na 2011 rok

Aktywna integracja

Aktywna Integracja

AKTYWNA  INTEGRACJA  realizowana będzie poprzez zawarcie i prowadzenie 11 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu (9 kobiet i 2 mężczyzn) w ramach których wykorzystane będą narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Każda z 11-ciu osób odbędzie szkolenia zawodowe ok. 240 godz. mających na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami , do wyboru spośród:

⇒ sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,

⇒ bukieciarz - florysta,

⇒ operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

⇒ spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG

⇒ opiekun - aststent osoby niepełnosprawnej

⇒ fryzjer - wizażysta


Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:

→ indywidualnym poradnictwem psychologicznym,

→ indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym.

Powyższe poradnictwo odbędą również w trakcie szkoleń zawodowych.


Odbędą też:

♦ grupowe warsztaty - treningi kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych 

♦ warsztaty grupowe z zakresu aktywizac

Projekt systemowy na 2011 rok

Projekt systemowy pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów”


Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej nr. UDA-POKL.07.01.01-26-052/08-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Obrazów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji


Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Okres realizacji projektu 01.03.2011 – 31.12.2011


Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni):
Lalik Marek
Mańka Renata
Paluch Monika
Schab Lucjan
Siudak Ireneusz
Stanek Piotr
Stawiarska Dorota
Stępień Anna
Wrublewska Grażyna
 

ZADANIA REALIZOWANE W WRAMACH PROJEKTU :

Zadanie 1. Aktywna Integracja 

Zadanie 2. Praca Socjalna

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

 

Beneficjenci projektu zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy wyposażeni zostali w wiedzę i umiejętności społeczne, umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy, zaprezentowania się w rozmowie kwalifikacyjnej, opracowania dokumentów aplikacyjnych i i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Realizacja odbywa się poprzez następujące zajęcia:

a) Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 9 osób przed i w trakcie trwania szkoleń łącznie 36 godz.

b) Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 9 osób przed i w trakcie trwania szkoleń łącznie 36 godz.

c) Warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej – 36 godz. 

d) Grupowe treningi kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych – 36 godz.

e) Badania z zakresu medycyny pracy (przed skierowaniem na kursy)

f) Kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera” dla 9 osób

g) Kurs „ bukieciarz florysta” dla 5 osób

h) Kurs „kierowca/operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym

i) Kurs „fryzjer – wizażysta dla 1 osoby

Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji projektu przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego projektu, którym jest zwiększenie szans na zatrudnienie dla 9 osób będących klientami pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe wsparcie i przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z nim.

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2011 rok