Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekt systemowy 2012

 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Projekt został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: WND – POKL.07.01.01-26-030/12.

Planowany budżet projektu na rok 2012 wynosi 119 722,00 zł z czego:
  • Kwota dofinansowania wynosi 107 151,19 zł co stanowi 89,5% wartości projektu,
  • Wkład własny – 12 570,81 zł co stanowi 10,5% wartości projektu.
W ramach realizacji projektu dodatkowo zatrudniono 2 Pracowników Socjalnych w wymiarze 1,5 etatu i koordynatora projektu w wymiarze 0,5 etatu, których wynagrodzenie w całości współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
   W chwili obecnej rozpoczęto akcję informacyjno – promocyjną, która poprzedza rozpoczęcie procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być:
  1) Osoby bezrobotne spełniające jednocześnie następujące kryteria:
   • Niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
    • Nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
    • Zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
Powiatowym Urzędzie Pracy,
    • Ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
    • Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
    • Posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
    • Jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
    • Wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.
  2) Osoby nieaktywne zawodowo spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(osoba nieaktywna zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.)
   • Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
   • Posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
   • Jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
   • Jest w wieku aktywności zawodowej,
   • Pozostaje bez zatrudnienia przy jednoczesnym nie zaliczaniu się do kategorii bezrobotni,
   • Wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.
  3) Osoby zatrudnione w rolnictwie spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(rolnicy czyli osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
   • Są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
   • Są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:
       • Ukończyły 16 lat,
     • Pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
       • Stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy,
       • Korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
       • Posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
       • Są zameldowani na terenie Gminy Obrazów,
       • Są w wieku aktywności zawodowej,
       • Wymagają aktywizacji i są gotowe do współpracy.

W projekcie planowany jest udział 8 osób, w tym 4 kobiet i 4 mężczyzn.

Uczestnikom projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
 1) Dwa szkolenia zawodowe,
 2) Grupowe poradnictwo psychologiczne,
 3) Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym,
 4) Warsztaty grupowe – treningi z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.
Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Biurze Projektu w siedzibie OPS – Obrazów 121, u pracowników socjalnych lub pod nr tel. 15 8365 150.
 

 

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI –
program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS 2012 rok Projekt systemowy 2012