Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Przemoc w rodzinie

1 sierpnia 2010r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podjęte kroki są wynikiem rosnącej liczby ofiar przemocy zarówno psychicznej, fizycznej, ekonomicznej jak i seksualnej. 

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) . Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna – każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni).

Przemoc psychiczna agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

 Przemoc ekonomiczna - uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy).

Przemoc seksualnawymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych (np. mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).

 Zaniedbanie -  ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

Uchwałą Rady Gminy z dn. 26 kwietnia 2012r. r. został przyjęty Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015, który jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie przy współpracy innych instytucji. Celem głównym Programu jest:  Podnoszenie poziomu świadomości społecznej i uwrażliwienie mieszkańców gminy Obrazów na występowanie zjawiska przemocy

 

W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa Punkt profesjonalnej pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą który oferuje:

 

• Pomoc psychologiczna - w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 

 

 Punkt Porad Specjalistycznych znajduje się w starym budynku Urzędu Gminy- Obrazów 121

USŁUGI ŚWIADCZONE SĄ BEZPŁATNIE

 

Osoby doświadczające przemocy domowej, mogą uzyskać pomoc dzwoniąc również na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0/801-12-00-02  który aktywny jest: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00, więcej na: www.niebieskalinia.info

 

  Pamiętaj stosowanie przemocy wobec bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo /art. 207 Kodeksu Karnego/   

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2011r. został powołany Gminny Zespołu Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie Uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Gmina za sprawą powołanego zespołu interdyscyplinarnego łączy wysiłki wszystkich lokalnych instytucji w realizacji wspólnego celu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej. 

W Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

1. Przewodniczący Zespołu Anna Biernat-  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Marta Paciura -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

3. Sekretarz Zespołu  Joanna Kołacz -Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

4. Ewa Statuch- Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 

5. Joanna Sygnet- Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

6. Ewa Maciejska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7. Wioletta Gręda- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sandomierzu

8. Marcin Skubida- Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu

9. Teresa Małkiewicz- Ośrodek Zdrowia w Kleczanowie

10. Barbara Grądziel- Ośrodek Zdrowia w Świątnikach

11. Anna Chuchnowska- Zespół Szkół w Obrazowie

12. Wioletta Świerkula- Zespół Szkół w Obrazowie

13. Teresa Janiszewska- Szkoła Podstawowa w Bilczy

14. Ilona Winiarczyk- Szkoła Podstawowa w Głazowie 

15.  Anna Zybała- Szkoła Podstawowa w Kleczanowie  

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  1. ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze, niepełnosprawne,
  2. sprawcy przemocy w rodzinie. 

Jeżeli jesteś świadkiem, obserwatorem, lub osobą bezpośrednio dotkniętą przemocą skontaktuj się z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy podejmą stosowne działania w ramach posiadanych kompetencji. 

 

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać do każdego członka Zespołu Interdyscyplinarnego lub bezpośrednio do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1. Anna Biernat - przewodniczący Zespołu 

2. Marta Paciura - zastępca przewodniczącego Zespołu

3. Joanna Kołacz - sekretarz Zespołu

4. Ewa Statuch -pracownik socjalny


kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie    

 tel. 15 836 51 50 

 

 Poniedziałek 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

  Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 – 15.30     

 

 Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Sprawy organizacyjno-techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Obrazów realizuje: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Obrazów 121

27-641 Obrazów

Telefon 15 836 51 50

email:opsobrazow@poczta.onet.pl

Jesteś tutaj: Start Projekty Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie