Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.05.2021

Obrazów, dnia 31.05.2021 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2021 r., OPS.EFS-Śś.230.1.2021

 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług rozwijających kompetencje kluczowe Beneficjentów projektu (dzieci w wieku 7 – 16 lat) w ramach realizacji projektu pn. „Świetlica środowiskowa w Obrazowie”realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) w postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

 

FACTORY TALENT

Piotr Nowaczek,

ul. Zgodna 2,

27-200 Starachowice

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta jest zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego. Analiza oferty wskazała, że firma FACTORY TALENT Piotr Nowaczek, ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Biernat

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.05.2021