Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Dodatek Gazowy

Dodatek gazowy –

nabór wniosków w 2023 r.

21 grudnia 2022 r., weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Jest to kolejne zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, mające na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

Z dotychczasowych form wsparcia skorzystały gospodarstwa, których główne źródła ogrzewania były zasilane paliwami stałymi (węgiel i paliwa węglopochodne), gospodarstwa ogrzewające się za pomocą drewna kawałkowego, peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG oraz przy pomocy kotła olejowego. Wnioski na te dodatki można było składać do 30.11.2022 r.

Aktualnie nadal można ubiegać się o dodatek elektryczny, w sytuacji ogrzewania gospodarstwa przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Natomiast od stycznia 2023 r. dostępne jest kolejne świadczenie, tym razem dla gospodarstw ogrzewających się gazem.
Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa.
Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w roku 2023.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o dodatek osłonowy.

 

 

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

od 1 stycznia 2023 r., do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

od 1 sierpnia 2023 r., do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu tj. do dnia 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Rozstrzygnięcie
Podobnie jak w przypadku innych form wsparcia, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

Jesteś tutaj: Start START Aktualności Dodatek Gazowy