Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Projekty EFS

Projekt systemowy 2015

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w 2015 roku po raz kolejny realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

"NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów".

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji społeczno - zawodowej, zwrost samooceny osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo jak i rolników poprzez pomoc w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, zwiększenie efektywności poszukiwania pracy, rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kształtowanie postaw samodzielności i kompetencji życiowych, podniesienie umiejętności autoprezentacji i poziomu motywacji, poprawa funkcjonowania na gruncie zawodowym, w środowisku rodzinnym i lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu służą uaktywnieniu sił i możliwości uczestników projektu tak, aby chcieli i umieli sami radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywne życie w społeczności lokalnej. Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni – równość szans. Przestrzeganie zasady równości szans wiąże się z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizując projekt Ośrodek jest zobligowany do uwzględniania problematyki równości szans.
Projekt jest zrealizowany poprzez następujące instrumenty:
* aktywną integrację, na którą złoży się:

 • - aktywizacja społeczna (trening umiejętności życiowych, który będzie obejmował zagadnienia związane ze zwiększeniem samodzielności, radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną, asertywność, naukę optymizmu i bycia twórczym),
 • - aktywizacja zawodowa (podniesienie umiejętności zawodowych, poruszania się po rynku pracy i autoprezentację)

 

W bieżącym roku 2015 działania w projekcie systemowym pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOSCI - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów" skierowane są do 11 osób, które spełniają kryteria obowiązujące w poprzednich latach: 

 • - posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Obrazów,
 • - zamieszkują na terenie Gminy Obrazów bez zameldowania z zamiarem stałego pobytu,
 • - są w wieku aktywności zawodowej,
 • - korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
 • - są rolnikami, osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.

 

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatnie:

 • szkolenie zawodowe,
 • grupowe warsztaty psychospołeczne,
 • warsztaty grupowe – z trenerem pracy z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.

 

Cały koszt projektu w 2015 roku wynosi 108 667,00zł z czego dofinansowanie pozyskane z funduszy z Unii Europejskiej to 97 256,00zł a wkład własny Gminy Obrazów to 11 411,00zł

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2015r. - 31.08.2015r.

 

Biuro projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121,
Tel./fax (15) 836 51 50, e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl, www.opsobrazow.pl

 

Zadania w 2014r.

Aktywna integracja

 

W ramach aktywnej integracji realizowane będą działania dla 11 uczestników projektu (9 kobiet i 2 mężczyzn), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Narzędzia aktywnej integracji dobrane będą w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych beneficjentów z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Każda z 11-tu osób odbędzie jedno szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownym dyplomem do wyboru spośród:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- bukieciarz – florysta,
- kierowca/operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG,
- fryzjer – wizażysta,
- opiekun - asystent osoby niepełnosprawnej.
 
Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:
- grupowymi warsztatami psychospołecznymi,
- grupowymi warsztatami z trenerem pracy.
 
Praca socjalna 2014

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku prowadzona będzie i upowszechniana praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana będzie przez 2 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych oraz kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w ramach dotacji pochodzącej ze środków EFS.

 

Zasiłki i pomoc w naturze 2014

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zarządzanie projektem 2014

Zarządzanie projektem prowadzone będzie przez Zespół Projektowy w skład którego wchodzą:

 1. Koordynator projektu – Anna Biernat,
 2. Księgowy projektu – Stanisława Bełczewska,
 3. Pracownicy socjalni:
  1. Ewa Statuch,
  2. Joanna Kołacz,
  3. Marta Paciura,
  4. Agnieszka Sadłocha.


Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 
Obrazów 121
Tel/fax: 15 836 51 50
E –mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
www.opsobrazow.pl

Zespół odpowiada za promocję projektu, która odbywać się będzie poprzez:

 1. zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów,
 2. oznakowanie budynku i pomieszczeń w których prowadzony będzie projekt,
 3. poinformowanie uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 4. utrzymanie i aktualizację strony internetowej,
 5. zakup materiałów promocyjnych.

Opracowane będą i wydrukowane ulotki informacjyno-promocyjne, plakaty i inne materiały promocyjne rozpowszechniające projekt wśród klientów i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i gablotach OPS i UG. Ogłoszenia o realizacji projektu ukażą się również w lokalnej prasie.
 


Projekt systemowy na 2014rokOśrodek Pomocy Społecznej

w Obrazowie

 

informuje, że w 2014 roku

realizuje projekt systemowy polegający na aktywizacji osób:

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych (rolnik)

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

będących w wieku aktywności zawodowej.

p.n.

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI

TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI”

 

Program aktywnej integracji społecznej

i zawodowej w gminie Obrazów

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, Tel/fax 158365150,

e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl, www.opsobrazow.pl

 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY:

 • BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE,
 • GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
 • GRUPOWE WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE,
 • GRUPOWE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM,
 • WARSZTATY WIZAŻU I KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU,
 • WARSZTATY GRUPOWE z trenerem pracy z zakresu:

aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy

 

 

 

Priorytet VII Promocji Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 


    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania realizowane w 2013 roku

Aktywna integracja

 

W ramach aktywnej integracji realizowane będą działania dla 12 uczestników projektu (8 kobiet i 4 mężczyzn), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. Narzędzia aktywnej integracji dobrane będą w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych beneficjentów z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.
Każda z 12-tu osób odbędzie jedno szkolenie zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownym dyplomem do wyboru spośród:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych,
- bukieciarz – florysta,
- kierowca/operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- spawanie blach i rur metodą TIG lub MAG,
- fryzjer – wizażysta,
- opiekun - asystent osoby niepełnosprawnej.
 
Szkolenia zawodowe poprzedzone będą:
- grupowymi warsztatami psychospołecznymi,
- grupowymi warsztatami z trenerem pracy.
Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku prowadzona będzie i upowszechniana praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana będzie przez 2 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych oraz kontynuację zatrudnienia 2 pracowników socjalnych w ramach dotacji pochodzącej ze środków EFS.

Zasiłki i pomoc w naturze

Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem prowadzone będzie przez Zespół Projektowy w skład którego wchodzą:

 1. Koordynator projektu – Anna Biernat,
 2. Księgowy projektu – Stanisława Bełczewska,
 3. Pracownicy socjalni:
  1. Ewa Statuch,
  2. Marta Paciura,
  3. Agnieszka Karasińska,
  4. Anna Koszelak.


Biuro projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 
Obrazów 121
Tel/fax: 15 836 51 50
E –mail: opsobrazow@poczta.onet.pl
www.opsobrazow.pl

Zespół odpowiada za promocję projektu, która odbywać się będzie poprzez:

 1. zamieszczanie na dokumentach związanych z realizacją projektu informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów,
 2. oznakowanie budynku i pomieszczeń w których prowadzony będzie projekt,
 3. poinformowanie uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 4. utrzymanie i aktualizację strony internetowej,
 5. zakup materiałów promocyjnych.

Opracowane będą i wydrukowane ulotki informacjyno-promocyjne, plakaty i inne materiały promocyjne rozpowszechniające projekt wśród klientów i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach i gablotach OPS i UG. Ogłoszenia o realizacji projektu ukażą się również w lokalnej prasie.
 

Projekt systemowy 2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających kwalifikacji lub ich zawód nie odpowiada potrzebom rynku pracy. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 12 Beneficjentów Ostatecznych projektu. 
Projekt został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: WND – POKL.07.01.01-26-084/13.

Planowany budżet projektu na rok 2013 wynosi 178.800,00 zł z czego:
  • Kwota dofinansowania wynosi 160.026,00 zł co stanowi 89,5% wartości projektu,
  • Wkład własny – 18.774,00 zł co stanowi 10,5% wartości projektu.
W ramach realizacji projektu dodatkowo zatrudniono dwóch Pracowników Socjalnych w pełnym wymiarze etatu, których wynagrodzenie w całości współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnej trwa akcję informacyjno – promocyjną, która poprzedza rozpoczęcie procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

1) Osoby bezrobotne spełniające jednocześnie następujące kryteria:
   • niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
    • nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
    • zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
Powiatowym Urzędzie Pracy,
    • ukończyła 15 lat i nie ukończyła 67 lat,
    • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
    • posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
    • jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
    • wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.

2Osoby nieaktywne zawodowo spełniające jednocześnie następujące kryteria: 
(osoba nieaktywna zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni):
   • korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
   • posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
   • jest zameldowana na terenie Gminy Obrazów,
   • jest w wieku aktywności zawodowej,
   • pozostaje bez zatrudnienia przy jednoczesnym nie zaliczaniu się do kategorii bezrobotni,
   • wymaga aktywizacji i jest gotowa do podjęcia zatrudnienia.

3) Osoby zatrudnione w rolnictwie spełniające jednocześnie następujące kryteria:
(rolnicy czyli osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników):

• są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
• są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:

• ukończyły 16 lat,

• pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

• stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy,

• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,

• posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

• są zameldowani na terenie Gminy Obrazów,

• są w wieku aktywności zawodowej,

• wymagają aktywizacji i są gotowe do współpracy.

W projekcie planowany jest udział 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Uczestnikom projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
1) szkolenie zawodowe,
2) grupowe poradnictwo psychologiczne,
3) grupowe konsultacje z doradcą zawodowym,
4) warsztaty grupowe – treningi z zakresu: aktywizacji zawodowej, komunikacji społecznej, aktywnego poszukiwania pracy.


Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Biurze Projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Obrazów 121, u pracowników socjalnych lub pod nr tel. 15 8365 150.
 

 

„NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podkategorie

Jesteś tutaj: Start Projekty Projekty EFS