Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie poniżej w załączniku publikuje zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający:

Gmina Obrazów

działająca za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie

II.Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (2 mężczyzn i 1 kobiety) w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

a)      status bezdomnego;

b)      ostatnie miejsce zameldowania w gminie Obrazów;

c)      konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

więcej w załącznikach

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

Gmina Obrazów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazów, zwana dalej OPS lub Liderem Projektu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy. 

Czytaj więcej:

Wigilia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie zaprasza osoby starsze na spotkanie wigilijno-opłatkowe  organizowane przez Wójta Gminy Obrazów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 07.12.2018 r.

TEL. 15 836-51-50

Jesteś tutaj: Start START Aktualności