Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie

27-641 Obrazów 121, tel./fax: 15 836-51-50, email: opsobrazow@poczta.onet.pl

Aktualności

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu Pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie będzie nieczynny 14 sierpnia 2015 roku (piątek).

Fundusz alimentacyjny w okresie świadczeniowym 2015/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie informuje, iż od 1 sierpnia 2015r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.Do wniosku należy dołączyć

 

 

2)zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

 

3)zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

 

4)inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 

-dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej do świadczenia (kopia metryki urodzenia dziecka),

 

-kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,

 

-nr konta bankowego, na które będzie przekazywane świadczenie alimentacyjne,

 

-zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 

-orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną,

 

-odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 

-orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 

-zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 

-w przypadku przebywania dłużnika alimentacyjnego za granicą - informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.  

 

  W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Ogłoszenie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE, IŻ OD MIESIĄCA SIERPNIA 2015r PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O FINANSOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
NA ROK SZKOLNY 2015/16

Jesteś tutaj: Start START Aktualności